Počet záznamů: 1  

Národní přírodní rezervace Kněžičky (Česko)

 1. Geografické jménoNárodní přírodní rezervace Kněžičky (Česko)
  Jiné jménoKněžičky (Česko : národní přírodní památka)
  OkresNymburk
  Vznik09.08.2006 - vyhláška MŽP
  PopisExponovaný jižní svah Hradčanské kuesty nad Žehuňským rybníkem, v katastrálním území obcí Lovčice (okres Hradec Králové) a Kněžičky a Žehuň (okres Nymburk). - Rozloha: 89,1 ha (ochranné pásmo: 2,5 ha); nadmořská výška: 200-260 m. - Úkolem je ochrana zbytků teplomilné doubravy se zastoupením dubu pýřitého a vysokým podílem starých stromů, teplomilná stepní a lesostepní společenstva na slínovcovém podkladě, raně sukcesní společenstva obnažených erodovaných ploch slínovců na nejprudších svazích, a střídavě vlhká, místy subhalofilní, společenstva mírných terénních depresí na nepropustném podloží ve spodní části svahů a na tato společenstva vázané ohrožené druhy rostlin a živočichů. NPR Kněžičky byla zřízena v r. 2006, větší část území byla chráněna již od r. 1948 jako přírodní rezervace Žehuňská obora a Žehuňský rybník a jako přírodní rezervace Bludy (od r. 1983). NPR Kněžičky je součástí evropsky významné lokality Žehuň - obora a Ptačí oblasti Žehuňský rybník - Obora Kněžičky. - Území tvoří křídové vápnité pískovce, slínovce a vápnité jílovce s velkým množstvím zkamenělin. Vytvářejí se zde tzv. bílé stráně, místy s patrnými sesuvy bez půdního pokryvu. Pokud se půdy vytvořily, jedná se o pararendziny a litozemě, ve spodní části svahů na nepropustném podloží gleje, okrajově též kambizemě nebo hnědozemě. - Přibližně polovina rezervace je porostlá šípákovými doubravami s jedinečným výskytem stromové formy dubu šípáku. Staré lesní porosty v oboře, s množstvím rozpadajících se stromů jsou biotopem vzácných druhů xylofágního hmyzu (např. kovařík rezavý, roháč obecný, zlatohlávek skvostný), chybí zde však mladší věkové skupiny a rovněž bylinné patro je značně ochuzené. Naopak v lesních porostech mimo oboru je bohatší struktura a dobře vyvinuté bylinné patro s dominantní kamejkou modronachovou, ojediněle i vstavačem nachovým. Další významnou částí rezervace jsou xerotermní trávníky, část trávníků v oboře byla v minulosti udržována pouze pastvou chované zvěře. Převládají traviny (válečka prapořitá), dále hlaváček jarní, pelyněk pontický, hořec brvitý, žluťucha menší nebo černohlávek dřípený. Ve spodní části svahů rostou slatinné druhy (pěchava slatinná, ožanka čpavá, hadilka obecná), na obnažených erodovaných plochách ostřice nízká. Na nekosených trávnících mimo oboru v posledních letech docházelo k expanzi křovin s dominantním omanem vrbolistým, hořečkem nahořklým pravým, hvězdnicí zlatohlávkem, sasankou lesní apod. - Z motýlů zde žije okáč ovsový (jedna z nejbohatších populací v Čechách). V křovinách hnízdí pěnice vlašská. - Přibližně polovina NPR Kněžičky leží ve stejnojmenné oboře s chovem daňků a muflonů (zřízena v r. 1611), vliv pastvy se negativně projevil především na absenci přirozené obnovy lesních porostů, naopak ale umožnil zachování cenných xerotermních trávníků na bezlesí. Lesy byly v minulosti víceméně běžně lesnicky obhospodařovány, v některých částech došlo k jejich znehodnocení těžbou nebo výsadbou nepůvodních druhů dřevin. Stepní biotopy byly v minulosti využívány jako sady, pozůstatkem je množství přestárlých ovocných stromů dnes nepěstovaných odrůd. - Národní přírodní rezervace není turisticky přístupná.
  Klíč.slovachráněná území * přírodní rezervace * národní přírodní rezervace * stráně * geomorfologie * půdy * lesy * stepi * lesostepi * teplomilné rostliny * louky * sady * brouci * motýli * ptáci * hnízdiště
  CitaceMinisterstvo životního prostředí : NPR Kněžičky [online]. [cit. 2008-08-20]. Dostupné z: http://www.mzp.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPJNFL5Y88O.
  FORMANOVÁ, Irena. Národní přírodní rezervace v ČR : Národní přírodní rezervace Kněžičky [online]. [cit. 2008-08-20]. Dostupné z: http://www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=index&site=NPR_knezicky_cz.
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Odkazy (1) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (4) - ČLÁNKY
  geografický název

  geografický název

Počet záznamů: 1