Number of the records: 1  

Národní přírodní rezervace Koda (Česko)

 1. Geographic nameNárodní přírodní rezervace Koda (Česko)
  Other nameKoda (Česko : národní přírodní památka)
  Place Beroun-oblast (Česko)
  Český kras (Česko)
  DistrictBeroun
  Origin13.03.1952 - výnos MŠVU
  DescriptonPřírodní rezervace na pravém břehu řeky Berounky, od jihovýchodního okraje obce Srbsko k Tetínu, na katastrálním území obcí Korno, Srbsko, Tetín a Tobolka. Jedna z velkých přírodních rezervací středních Čech, patří k přírodovědecky nejhodnotnějším částem CHKO Český kras. - Rozloha: 463,64 ha; nadmořská výška: 330-467 m. - Jedná se o členité území s táhlými svahy i prudkými srázy a roklemi s četnými skalními výchozy. Geologický podklad tvoří vápence silurského a devonského stáří, které jsou v části území překryty štěrkopískovými a jílovitými třetihorními uloženinami. Vápence jsou na mnoha místech zkrasovělé. V jihovýchodní části rezervace jsou dvě hluboká kaňonovitá údolí (Císařská a Kodská rokle) s krasovými, částečně ponornými toky, napájenými krasovými vývěry s aktivní tvorbou pěnovců. Nacházejí se zde dvě větší jeskyně (Kodská a Martina) a řada drobnějších podzemních prostor. Vedle vodopádové stěny v Císařské rokli je komínová jeskyně, s jehličkovou aragonitovou výzdobou v horní části. Blízko vyústění Císařské rokle do údolí řeky Berounky je na předělovém skalním hřbetu malý skalní most, troska menší jeskyně. V horní části Kodské rokle je vydatný krasový pramen, zachycený v bývalé kapličce. V sousedství se nachází rybníček s hrází z pěnovců a bývalý mlýn (voda v zimě nezamrzá). Součástí jihozápadního okraje rezervace je Tobolský vrch (467 m). - Půdy tvoří převážně hnědozemě a rendziny, v horních částech prudkých vápencových svahů nevyvinuté humusokarbonátové půdy a v dolních částech stinných svahů zahliněné sutě. - Lesní porosty jsou smíšené listnaté, převážně bukohabrové a dubobukové, s výskytem skalních stepí a lesostepí. - Rostlinné druhy jsou zde zastoupeny mimořádně bohatě, byl zde zjištěn výskyt 600 druhů semenných rostlin, na pěnovcích bohatá společenstva vápnomilných mechorostů. Ze vzácných druhů zde roste např. včelník rakouský, třemdava bílá, kavyl Ivanův, lýkovec jedovatý, vstavač nachový, hvozdík sivý nebo lomikámen latnatý. - Mimořádně bohaté je také druhové společenstvo hmyzu, zejména motýlů, brouků, síťokřídlých a blanokřídlých. Ze vzácných ptáků zde pravidelně hnízdí výr velký, káně lesní, včelojed lesní a krahujec obecný. - Území rezervace je ohroženo chatovou rekreací, nevhodnými hospodářskými zásahy do lesních porostů, imisemi tuhých a plynných látek a poměrně značnou návštěvností.
  Keywordspřírodní rezervace * národní přírodní rezervace * kaňony * rokle * jeskyně * krasové jevy * vodopády * vrchy * geomorfologie * půdy * lesy * rostlinná společenstva * vzácné rostliny * chráněné druhy * motýli * brouci
  CitationSTÁRKA, Vladimír. Český kras. 2. vyd. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1984, s. 37, 82-84, 111-115.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 260-261.
  NĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1996, s. 253.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (3) - File of geographical names - region
  (12) - ARTICLES
  geographical name

  geographical name

Number of the records: 1