Number of the records: 1  

Tvrz Hluboký

 1. Corporate nameTvrz Hluboký
  Other nameTvrziště u Zeleného Dolu
  Place Lhota (Rakovník, Česko)
  Events1146 - první zmínka o obci Hluboký
  Personalities Fibiger, Karel, - regionální historik
  DescriptonAsi 1 km jihovýchodně od obce Lhota, 500 m západně od statku Zelený Důl. - Ves Hluboký byla písemně poprvé zmiňována r. 1146 v seznamu obcí darovaných králem Vladislavem I. klášteru v Plasích. V té době zde již patrně stála i tvrz. R. 1413 byla v majetku Purkarta ze Šanova. Když své statky r. 1430 prodával Janovi z Říčan, jsou v soupisu majetku uváděny již jen pozemky na Hlubokém. Ves a tvrz Hluboký zanikly patrně r. 1421, kdy nedaleko Jan Žižka z Trocnova bojoval s plzeňskými křižáky, nebo r. 1424, když bojoval u Kralovic s Hanušem Kolovratem z Krašova. V r. 1655 je zmiňován les Hlubocko, v němž Kryštof Jaroslav Kolovrat postavil ovčín Zelený Důl. R. 1674 rozšířil jeho syn Albrecht Jindřich ovčín na hospodářský dvůr. - Pozůstatkem po tvrzi je dnes dobře viditelné kruhovité tvrziště typu motte (nápadně podobné nedalekému tvrzišti Smrk) o rozměrech 53 x 45 m. Uměle vyhloubený místy až 3 m hluboký příkop na jižní straně přirozeně přechází do dvou rybníčků, které mohou být pozůstatkem vodního příkopu. Na uměle navršeném valu je viditelný vnitřní ochoz, severní část valu je však nenávratně odorána na přilehlém poli. V západní části centrální plochy (17 x 13 m) snad stávala hlavní budova tvrze, dnes jsou zde stopy po výkopu při bádání patrně Vlastivědného kroužku K Fibigera z Jesenice (60. l. 20. stol.). Při průzkumu zde byly nalezeny především zlomky nádob z tzv. lesního skla, zdobené střepy nádob (na dně jedné připálený hrách), kovové hřeby a kousky spálené mazanice. Všechny nálezy uloženy ve Vlastivědném muzeu v Jesenici. - V r. 2006 provedl Národní památkový ústav nové zaměření tvrziště, pozůstatky zaniklé obce Hluboký však doposud nalezeny nebyly.
  Keywordstvrze * zaniklé tvrze * zaniklé obce * ovčíny * hospodářské dvory * archeologické nálezy * archeologické výzkumy
  CitationŠAFRÁNEK BŘEVNOVSKÝ, Josef M. Soupis hradů, letohradů, paláců, tvrzí a zámků v Českých zemích. 2. vyd. Díl 2. Praha: Eva, 1996, s. 58.
  BEDNAŘÍK, Tomáš. Historické památky Rakovnicka. 1. vyd. Rakovník: Raport, 1997, s. 12.
  BLAŽKOVÁ, Kateřina, LOMECKÁ, Jana, NEUSTUPNÝ, Zdeněk. Po stopách zaniklých sídel: katalog k výstavě středověkých nemovitých archeologických památek Rakovnicka. Muzeum T. G. Masaryka: Rakovník, 2008, s. 10-11.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (2) - ARTICLES
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.