Number of the records: 1  

Hradiště Budeč

 1. Corporate nameHradiště Budeč
  Other nameBudeč
  Národní kulturní památka Budeč
  Place Zákolany (Česko)
  Budeč (Kladno, Česko)
  Events1786 - zrušen románský kostel Panny Marie
  30.03.1962 - Budeč prohlášena národní kulturní památkou
  Personalities Přemyslovci (rod)
  Václav - český kníže
  Amerling, Karel - pedagog
  Krolmus, Václav, - archeolog, etnograf
  Váňa, Zdeněk, - archeolog, historik
  Šolle, Miloš, - archeolog
  Bartošková, Andrea, - archeoložka
  DescriptonBývalé přemyslovské hradiště na vrhu nad obcemi Kováry a Zákolany. - Území osídlené již v pravěku, archeologickými nálezy zde byla doložena mohylová kultura střední doby bronzové a knovízská kultura pozdní doby bronzové, také první kamenné opevnění bylo knovízské (8.-6. stol. př. Kr.). Okolo r. 800 po Kr. osídlili Budeč Slované, první slovanská hradba byla postavena na zbytcích hradby pravěké někdy v 9. stol., snad za knížete Bořivoje. Koncem 9. a na počátku 10. stol. bylo na Budčí jedno z hlavních knížecích sídel Přemyslovců, na akropoli byla vedle dvorce postavena rotunda sv. Petra. Z první poloviny 10. stol. také pochází první písemný doklad o budečském hradišti. Podle legendy zde měla být založena první česká škola, kterou v mládí navštěvoval sv. Václav. - Během 10. stol bylo hradiště opevněno druhou hradbou, ve druhé polovině 10. stol. byl patrně založen druhý budečský kostel Narození Panny Marie. V té době však Přemyslovci trvale přesídlili na Pražský hrad, Budeč ustoupila do pozadí, snad zde sídlily ovdovělé kněžny a královny. Koncem 10. nebo počátkem 11. stol. byla druhá hradba nahrazena novou, mohutnější (šířka až 11 m). Poslední zpráva o Budči je ze 13. stol., kdy ji královna Kunhuta darovala Vyšehradské kapitule, ale již ve 12. stol. nebyla Budeč uváděna ani ve výčtu důležitých hradů, zmiňováni nejsou ani hradní správci. Osídlení pokračovalo ještě několik století, ale návrší se postupně vylidňovalo a chátralo. - Legendu o svatováclavské škole později rozvinul především kronikář Václav Hájek, na ni potom navázal i významný polyhistor a pedagog Karel Slavomír Amerling a r. 1848 založil v Praze tzv. Školu Budeč, pro vzdělávání a doškolování pedagogů. - První archeologický průzkum Budče prováděl ve 40. l. 19. stol. Václav Krolmus, dlouhodobý systematický výzkum v 70. a počátkem 80. l. 20. stol. Zdeněk Váňa a Miloš Šolle, v 80. l. také Andrea Bartošková, která později provedla celkovou revizi dosavadních nálezů. Bylo doloženo hradiště o celkové rozloze asi 22 ha, s dvojitou hradbou. V nejvyšším bodě terénu bývala vnitřní oválná akropole (přes 3 ha, obvod valů přes 700 m), ze severní strany ji obklopovalo vnější, zhruba trojúhelníkové předhradí (přes 19 ha, obvod valů asi 1,5 km). Druhou dochovanou hradbu mohla snad na severní a východně straně chránit ještě menší předsunutá opevnění (dnes již nezjistitelná). Na akropoli dodnes stojí rotunda sv. Petra a Pavla s přilehlým hřbitovem z konce 18. stol., naproti jsou v zemi zachované základy bývalého kostela Narození Panny Marie. Při rotundě bývalo již na počátku 10. stol. křesťanské pohřebiště (nález 56 hrobů, v některých náušnice, gombíky nebo ostruhy). Hromadný hrob asi 60 osob (patrně bojovníků) objevený poblíž hradiště v poloze Na Týnici snad souvisel s nějakým blíže neurčeným střetnutím z průběhu 10. stol. - Areál budečského hradiště byl r. 1962 prohlášen národní kulturní památkou.
  Keywordshradiště * rotundy * kostely * školy * hřbitovy * archeologické nálezy * doba bronzová * kultura mohylová * kultura knovízská * románský sloh * legendy
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1977, s. 143.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 206.
  KUCHYŇKA, Zdeněk. Budeč. Praha: Enigma, [1998].
  ČTVERÁK, Vladimír; et al. Encyklopedie hradišť v Čechách. 1. vyd. Praha: Libri, 2003, s. 144-147.
  KUCHYŇKA, Zdeněk. Kolokvium Budeč a svatováclavská tradice. Středočeský vlastivědný sborník, 2004, sv. 22, s. 197-200.
  See also related Rotunda sv. Petra a Pavla (Budeč, Kladno, Česko)
  Škola Budeč (Praha, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (2) - File of corporation names - monuments in region
  (8) - Monographies, maps
  (103) - ARTICLES
  (9) - Regional documents - books

Map

Hradiště Budeč

Show on map Mapy.cz

GPS: 50°11'28.57"N, 14°14'41.34"E

GPS: 50°11'28.57"N, 14°14'41.34"E

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.