Počet záznamů: 1  

Hradiště Na Ptáčku

 1. Jméno korporaceHradiště Na Ptáčku
  Jiné jménoHradiště (Klučov, Kolín, Česko)
  Místo Klučov (Kolín, Česko)
  Události1949 - započat archeologický průzkum
  Osobnosti Kudrnáč, Jaroslav, - archeolog
  PopisNad severním okrajem obce Klučov, na návrší nad potokem Šemberou, viditelné z železniční trati. Poloha byla nazývána též Na Skále, Na Háji nebo Nad Malou vinicí. - Nejstarší archeologicky známé slovanské hradiště v Čechách. - Strategické místo (prudké svahy k údolí Šembery s převýšením až 45 m, směrem k východu naopak plynulý přechod v planinu) bylo osídleno již na sklonku mladší a počátku pozdní doby kamenné. Z eneolitu pochází klínovitý příkop o šířce až 4,2 m a hloubce více než 2 m. Prvním obvodovým opevněním zde již ve starší době bronzové lid kultury únětické chránil své sídliště o rozloze asi 1,6 ha hrotitým, až 7 m širokým příkopem, za nímž byla vztyčena hradba s čelní a zadní stěnou z kůlů. Nejpozději v 8. (nebo na konci 7.) stol. zde vzniklo velké slovanské, raně středověké hradiště. Původně se jednalo o jednodílné hradiště trojúhelníkovitého tvaru o rozloze asi 1,5 ha, opevněné hradbou o výšce 2,5 m ze svislých kůlů a vodorovných fošen a příkopem širokým až 9,5 m a hlubokým přes 3 m. Vstup zajišťovala brána bočního typu. Hradiště mělo zprvu zemědělský ráz, pozdější obranná funkce je v odborné literatuře nejčastěji spojována s ochranou západní hranice kmene Zličanů proti Čechům. Na východní straně s hradištěm sousedila osada - předhradí, jejíž plocha byla (po požáru osady počátkem 9. stol.) připojena dřevohlinitou hradbou k hradišti. Tím se plocha hradiště rozšířila o další 1 ha. Vstup na předhradí jistila brána vysunutá do přerušení příkopu, v jejím středu stála šestiboká věž, po jejíchž stranách tak vznikly dva úzké průchody. Hradiště zaniklo násilně okolo poloviny 9. stol. spolu s tismickým, přistoupimským a doubravčickým hradištěm v souvislostí s expanzí kouřimských knížat. - Během husitských válek byl na vyvýšenině zřízen krátkodobý vojenský tábor, jehož obvod vymezoval další vyhloubený příkop. - Systémy opevnění jsou dnes v terénu neznatelné, zanikly pozdější zemědělskou činností. Archeologický průzkum území v l. 1949-1958 pod vedením J. Kudrnáče odkryl chaty (polozemnice) obdélníkového půdorysu s kamennými krby v rozích a několik desítek hlubokých zásobních jam (obilnic). Dále byl objeven půdorys chaty z mladší doby kamenné, opevnění z doby únětické kultury aj. - Areál klučovského hradiště je dnes zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR.
  Klíč.slovaarcheologické lokality * archeologické výzkumy * archeologické nálezy * doba kamenná * eneolit * doba bronzová * kultura únětická * hradby * opevnění * doba hradištní * Slované * slovanská hradiště * brány * osady
  CitaceOkolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 257.
  ČTVERÁK, Vladimír; et al. Encyklopedie hradišť v Čechách. Vyd. 1. Praha: Libri, 2003, s. 126-130.
  Cesty a památky: Kolínsko [online]. [cit. 2011-05-02]. Dostupné z: http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/klucov/vysinne-sidliste-na-skale-tez-na-ptacku.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (2) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1