Number of the records: 1  

Národní přírodní rezervace Žehuňský rybník (Česko)

 1. Geographic nameNárodní přírodní rezervace Žehuňský rybník (Česko)
  Other nameŽehuňský rybník (Česko : národní přírodní památka)
  Place Žehuň (Česko)
  Choťovice (Kolín, Česko)
  Národní přírodní rezervace Žehuňská obora (Nymburk-oblast, Česko)
  DistrictKolín
  Origin08.02.1948 - vyhláška MŠO
  DescriptonRozlehlý rybník (258 ha) včetně přilehlých luk a mokřadů v nivě řeky Cidliny, mezi obcemi Žehuň a Choťovice, do jejichž katastru rezervace spadá. - Rozloha: 511,46 ha; nadmořská výška: 198-205. - Úkolem je ochrana rozsáhlé vodní nádrže s pásem pobřežních rákosin, mokřadů a vlhkých luk s řadou vzácných rostlinných druhů, významného hnízdiště a tahové zastávky vodního ptactva. - Území je tvořeno křídovými jemně písčitými slínovci středního turonu, z větší části naplavenými štěrkopísky, nivními hlínami a glejovými půdami. V okolí jsou těžké humózní půdy typu slínovatek. - Rezervace je bezlesá, ale na březích se objevují náletové dřeviny (vrby). Je typickou ukázkou vodní a mokřadní vegetace východního Polabí. Z vodních druhů zde roste např. stulík žlutý, okřehek hrbatý, řečanka pomořská a stolístek klasnatý, z pobřežních kosatec žlutý a z mokřadních ledenec, česnek hranatý, pěchava slatinná, žluťucha lesklá a celý soubor druhů bažinných pampelišek. Cenné jsou rákosiny a vysoké ostřice. - Nejvýznamnější složkou fauny jsou zde ptáci, např. potápky, nověji kormorán, bukač velký, volavka popelavá, ojediněle i husa velká, řada kachen, rákosníci, čejka, pisík obecný, bekasina otavní, moudivláček a vzácně i mandelík, velké kolonie racka chechtavého, z dravců luňák hnědý a pochop. Dále zde žijí různí bezobratlí, především bohatá populace dnes již silně ohrožených velevrubů. Z množství hmyzu zde žije vzácná saranče Mecostethus grossus, řada druhů vážek a fytofágních bouků a ploštic. - Péče o lokalitu spočívá především v dozoru nad rybníkářskými a mysliveckými zásahy a nad regulací odtoku. Zdrojem velkého znečištění je řeka Cidlina (jeden z nejzamořenějších toků východních Čech s jakostí vody IV. třídy).
  Keywordsnárodní přírodní rezervace * přírodní rezervace * chráněná území * rybníky * mokřady * louky * rákosy * ptáci * hmyz
  CitationNĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1996, s. 141.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (1) - File of geographical names - region
  (19) - ARTICLES
  (1) - Regional documents - books
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.